Är du i behov av en kontrollansvarig i Uppsala?

En kontrollansvarig behövs absolut vid ett byggprojekt (dock inte vid små förändringar av ett en- eller tvåbostadshus).

Den kontrollansvarige tar tillsammans med en byggherre fram ett förslag till kontrollplan. Han/hon har då även på sitt ansvar att se till att planen följs och se till att nödvändiga kontroller utförs. Kontrollansvarig ska även närvara vid tekniska samråd, besiktningar och kontroller, samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Du har med andra ord hjälp av en kontrollansvarig från det att du får bygglov fram till slutbesked. Ju tidigare du kontaktar en kontrollansvarig, desto mer kan de hjälpa till att påverka i byggprojektet. Allt detta för att det ska bli rätt kvalitet, samt att det blir mer ekonomiskt för dig.

Du kan alltid gå in på kontrollansvarig i Uppsala när du har bygg eller rivningsplaner. När du behöver kontroller eller besiktningar för att anläggningen ska uppfylla lagstiftningens krav, kan du alltid kontakta en kontrollansvarig i Uppsala. Det kan handla om anläggningens tillgänglighet, brandsäkerhet, låg energianvändning i byggnaden och bra ventilationsgenomströmning.

Dock är det inte enbart vid byggnader man kan behöva en kontrollansvarig i Uppsala. Man behöver dem även vid besiktningar av lekparker, fastighetsvärderingar, obligatoriska ventilationskontroller, överlåtelsebesiktningar och underhållsplaner.

Enkelt förklarat är en kontrollansvarig CBM – certifierad besiktningsman. Det vill säga en besiktningsman vid projekt för bygg-, bostads, eller fastighetsföretag.